fbpx

Spółka na GPW
The Company on WSE

NOTOWANIA, ŁAD I HISTORIA

STOCK QUOTES, CORPORATE GOVERNANCE AND HISTORY

Od 1998 roku Spółka (wówczas działająca pod firmą AS Motors S.A.) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 22 kwietnia 2004 roku akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych.
Do publicznego obrotu dopuszczonych jest 6.364.523 sztuk akcji serii A, B i C, przy czym akcje serii A i B w łącznej liczbie 1.125.000 sztuk są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. W obrocie giełdowym znajduje się 5.239.523 sztuk akcji na okaziciela serii C.

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Zarząd Emitenta oświadcza, że wyraża zamiar przestrzegania Zasad, jednak wyłącznie w uzasad­nionym zakresie, uwzględniającym wielkość oraz specyfikę spółki, koszty wypełnienia danej zasady, strukturę akcjonariatu i oczekiwania ze strony akcjonariuszy (w zakresie regulacji normowanych przez Zasady i inne przepisy prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest spółka prawa handlowego – w tym szczególnie spółka publiczna). Poniżej Emitent przedstawia zestawienie Zasad, których Spółka nie stosuje bądź stosuje w ograniczonym zakresie.

 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA w 2018 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 roku

RB 1.2017 EBI Raport dotyczący zakresu stosowania dobrych praktyk

RB 1.2016 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 3.2015 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 2.2015 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 1.2015 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 1.2014 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 1.2013 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

 

Dodatkowe informacje związane z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Od 1998 roku Triton Development S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje dotyczące historii Spółki na GPW:
– 16 kwietnia 1998 roku Komisja Papierów Wartościowych w Warszawie nadała Spółce status spółki publicznej.

– Na przełomie czerwca i lipca 1998 roku miała miejsce publiczna subskrypcja akcji serii C.

– 12 listopada 1998 roku Spółka zadebiutowała na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

– W 2000 roku, podczas rozdania dorocznych nagród “Byka i Niedźwiedzia” przyznawanych przez Gazetę giełdy “PARKIET” Spółka otrzymała statuetkę złotego byka za najwyższą stopę zwrotu na rynku równoległym w 1999 roku.

– Od 22 kwietnia 2004 roku, zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych.

– 31 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną akcji serii D.

– W październiku 2007 roku przeprowadzono Publiczną Ofertę, w wyniku której objęto wszystkie oferowane akcje serii D o łacznej wartości emisji 101 mln złotych.

– W grudniu 2014 roku przeprowadzono scalenie akcji w stosunku 4:1 oraz połączenie serii C i D w jedną serię C. W wyniku scalenia w obrocie giełdowym znajduje się 5 239 523 akcji na okaziciela serii C.