fbpx

Kalendarium Spółki
Calendar

KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH

CALENDAR OF CORPORATE EVENTS

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
30.01.2024Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2024 roku. 

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2024 roku – 29 maja 2024 roku,
– za III kwartał 2024 roku – 29 listopada 2024 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2024 roku – 30 września 2024 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2023 rok – 29 kwietnia 2024 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 30.05.2018 r. i oświadcza o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych wraz z kwartalną informacją finansową Emitenta. W związku z powyższym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierać będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A. w zakresie zgodnym z § 62 ust. 1 Rozporządzenia. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz II kwartał 2024 roku.

Kupić Kamagra 100 mg oryginał bez recepty z apteki