TRITON DEVELOPMENT S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, którą tworzą następujące podmioty:

Więcej

Tabela zawiera dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

Więcej

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zadania i skład poszczególnych organów:

Więcej

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Więcej