fbpx

O Spółce
About The Company

O SPÓŁCE TRITON DEVELOPMENT S.A.

TRITON DEVELOPMENT S.A.

Informacje

Information about the Company

TRITON DEVELOPMENT S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, którą tworzą następujące podmioty:

TRITON DEVELOPMENT S.A.
TRITON DEVELOPMENT Sp. z o.o.
TRITON WINNICA Sp. z o.o.
TRITON INVESTMENT Sp. z o.o.
TRITON REAL MANAGEMENT Sp. z o.o.
TRITON PROPERTY Sp. z o.o.
TRITON KAMPINOS Sp. z o.o.
TRITON ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.
TRITON COUNTRY Sp. z o.o.

Tabela zawiera dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

akcje liczba liczba głosów na akcję łączna liczba głosów Andrzej Szmagalski Małgorzata Zamojska-Dzienio Magdalena Szmagalska Andrzej Korcik pozostali akcjonariusze
liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000 674 955 3 374 775 74 995 374 975 50 250
seria B 375 000 5 1 875 000 37 500 187 500 131 249 656 245 162 498 812 490 43 753 218 765
seria C 5 239 523 1 5 239 523 2 176 100 2 176 100 428 555 428 555 709 629 709 629 795 678 795 678 1 129 561 1 129 561
suma 6 364 523 10 864 523 2 888 555 5 738 375 634 799 1 459 775 872 127 1 522 119 795 678 795 678 1 173 364 1 348 576
% kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów
45,39% 52,82% 9,97% 13,44% 13,70% 14,01% 12,50% 7,32% 18,44% 12,41%

 

Ponadto Emitent informuje, że 09.03.2022 r. grupa akcjonariuszy zawarła porozumienie dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.

Treść porozumienia wraz ze stanem posiadania akcji i głosów przez poszczególnych akcjonariuszy działających w porozumieniu

 

Stan na dzień 09.03.2022 r. Uwzględnia wszelką dostępną dla Emitenta wiedzę podjętą w szczególności z oświadczeń akcjonariuszy otrzymanych na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.).

 

Liczba i struktura akcji oraz przysługujących z nich głosów:

 

Akcje Liczba liczba głosów na 1 akcję łączna liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000
seria B 375 000 5 1 875 000
seria C 5 239 523 1 5 239 523
suma 6 364 523 10 864 523

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zadania i skład poszczególnych organów:

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Walnych Zgromadzeń.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Rady Nadzorczej, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji ustalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 15.04.2021 roku jest następujący:

 • Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  Hubert Rozpędek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Jan Włoch – Członek Rady Nadzorczej,
 • Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej,
  Marcin Asłanowicz – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Zarząd

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Procedurę głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Zarządu, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. W skład Zarządu obecnej kadencji, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 26 maja 2017 roku, wchodzą:

 • Magdalena Szmagalska – Prezes Zarządu,
 • Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze Statutem reprezentacja Spółki jest dwuosobowa.

Dane członków zarządu i rady nadzorczej

   1. —–
Potrzebujesz niewielkiego wsparcia finansowego? Wypróbuj chwilówkę na 400 zł! To szybkie i wygodne rozwiązanie na niespodziewane wydatki. Proces aplikacji jest prosty, a decyzja może być podjęta szybko. Skorzystaj z chwilówki, aby uporać się z pilnymi finansowymi potrzebami. Sprawdź ofertę już teraz!