fbpx

Dane Finansowe
Financial Highlights

WSKAŹNIKI FINANSOWE

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Wybierz interesujące Cię dane

Find out more about:

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.

Wskaźnik Sposób liczenia 2012 jednostk. 2012 skonsolid. 2013 jednostk. 2013 skonsolid. 2014 jednostk. 2014 skonsolid. 2015 jednostk. 2015 skonsolid. 2016 jednostk. 2016 skonsolid.
Rentowność majątku wynik finansowy netto/suma aktywów -61,40% -8,80% 2% -4,7% -1% -5% 0% -8%
Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto/kapitał własny -66,4% -16,1% 2,2% -8,2% 4% -8% -1% -7% 0% -12%
Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży -1872,3% -89,6% 47,4% -26,6% -4% 17% -23% -19% -0,1% -34%
Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 3,5 16,5 25,4 8,6 31,34 6,12 55 8 16 13
Wskaźnik płynności II aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 0,9 1,4 6,1 1 5,61 0,82 12 1 3,2 2
Szybkość spłaty należności w dniach średni stan należn.handl.i pozost. należn.*360/przychody ze sprzedaży 159 165 187 10 173 0 79 70
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach średni stan zobow. handl.i innych zobow.*360/koszt własny sprzed.+ wartość sprzedanych towarów + koszty adm. i sprzedaży 875 658 9 8 7 0 21 167
Szybkość obrotu zapasów w dniach średni stan zapasów*360/koszt własny sprzedaży + wartość sprzedanych towarów 1387 1101 1339 906 555 1088
Wartość księgowa na jedną akcję kapitał własny/liczba akcji 3,3 3,4
Wynik finansowy na jedną akcję wynik finansowy netto/liczba akcji -2,2 0,1
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitały własne/majątek trwały 99% 62%
Wskaźnik zadłużenia zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania/suma pasywów 0,1 0,45 0,1 0,43 0,01 0,38 0,01 0 0,1 0

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2021 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2021 – 31.12.2021 1.01.2020 – 31.12.2020 1.01.2021 – 31.12.2021 1.01.2020 – 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży 2 900 4 749 634 1 061
Wynik brutto ze sprzedaży 1 445 939 316 210
Wynik brutto 1 897 (2 987) 414 (668)
Wynik netto 1 910 (2 962) 417 (662)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 924 242 202 54
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 056) (25) (231) (6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (212) 142 (46) 32
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (344) 359 (75) 80
Na dzień 31.12.2021 Na dzień 31.12.2020 Na dzień 31.12.2021 Na dzień 31.12.2020
Aktywa, razem 87 601 83 178 19 046 18 024
Zobowiązania razem 4 024 1 511 875 327
Zobowiązania krótkoterminowe 3 290 1 035 715 224
Kapitał własny  83 577 81 667 18 171 17 697
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 535 5 517
Liczba akcji (w szt.)  6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,13 12,83 2,86 2,78
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2021 – 31.12.2021 1.01.2020 – 31.12.2020 1.01.2021 – 31.12.2021 1.01.2020 – 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży 38 225 32 288 8 351 7 216
Wynik brutto ze sprzedaży 7 192 4 884 1 571 1 092
Wynik brutto 1 103 (2 802) 241 (626)
Wynik netto 1 022 (2 867) 223 (641)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 958 2 405 1 957 538
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 229 (501) 268 (112)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 924) 1 083 (639) 242
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 7 263 2 987 1 587 668
Na dzień 31.12.2021 Na dzień 31.12.2020 Na dzień 31.12.2021 Na dzień 31.12.2020
Aktywa, razem  109 459  96 460 23 799 20 902
Zobowiązania razem 24 209 12 233 5 264  2 651
Zobowiązania krótkoterminowe 19 316  8 316 4 200 1 802
Kapitał własny 85 250 84 227 18 535  18 251
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 535 5 517
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,39 13,23 2,91 2,87
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523  6 364 523  6 364 523
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,39 13,23 2,91 2,87

Pozostałe: