Walne zgromadzenie

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego przy ul. Cegłowskiej 3 lok. 1 w Warszawie o godzinie 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
  2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  3. Pokrycia straty za 2017 rok,
  4. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  5. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2017 roku,
  6. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2017 roku,

 6. Zamknięcie obrad.Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie prezentuje uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

 1. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 r. wraz z wynikami głosowań
 2. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2016 r. wraz z wynikami głosowań
 3. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 r. wraz z wynikami głosowań
 4. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2015 r. wraz z wynikami głosowań
 5. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2015 r. wraz z wynikami głosowań
 6. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 r. wraz z wynikami głosowań – po przerwie, w dniu 10.07.2014 r.
 7. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 r. wraz z wynikami głosowań
 8. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2013 r. wraz z wynikami głosowań
 9. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 r. wraz z wynikami głosowań
 10. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2011 r. wraz z wynikami głosowań