Akcjonariusze

Tabela zawiera dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

Akcje Liczba liczba głosów na 1 akcję łączna liczba głosów Andrzej Szmagalski Romuald Dzienio Magdalena Szmagalska Value FIZ Pozostali akcjonariusze
        liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000 674 955 3 374 775 74 995 374 975 0 0 0   50 250
seria B 375 000 5 1 875 000 37 500 187 500 124 999 624 995 162 498 812 490 0   50 003 250 013
seria C 5 239 523 1 5 239 523 1 033 695 1 033 695 248 436 248 436 709 629 709 629 765 866 765 866 2 561 601 2 561 601
suma 6 364 523   10 864 523 1 746 150 4 595 970 448 430 1 248 406 872 127 1 522 119 765 866 765 866 2 611 654 2 811 864
        % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów
        27,44% 42,30% 7,05% 11,49% 13,70% 14,01% 12,03% 7,05% 39,78% 25,15%

Stan na dzień 05.06.2018 r. Uwzględnia wszelką dostępną dla Emitenta wiedzę podjętą w szczególności z oświadczeń akcjonariuszy otrzymanych na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.).

 

Liczba i struktura akcji oraz przysługujących z nich głosów:

 

Akcje Liczba liczba głosów na 1 akcję łączna liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000
seria B 375 000 5 1 875 000
seria C 5 239 523 1 5 239 523
suma 6 364 523   10 864 523